„Save the Children“ potpisao sporazume o saradnji sa četiri osnovne škole iz općina Travnik i Novi Travnik kojima počinje saradnja na izgradnji otpornosti na prirodne i druge nepogode u školama i lokalnim zajednicama.

Globalna pandemija korona virusa podsjetila nas je na važnost kontinuiranog rada na smanjenju rizika od katastrofa, te izradi efikasnih planova reagovanja za vrijeme vanrednih situacija.

Zato smo danas potpisali sporazume o saradnji sa četiri osnovne škole iz opština Travnik – OŠ „Travnik“ i OŠ „Nova Bila“- i Novi Travnik – OŠ „Novi Travnik“ i OŠ „Safvet-beg Bašagić“ – kojima počinje saradnja na izgradnji otpornosti na prirodne i druge nepogode u školama i lokalnim zajednicama.
Kroz projekat, Save the Children se fokusira na rad sa ključnim akterima u lokalnim zajednicama, koji prvi reaguju u slučajevima prirodnih i drugih nesreća, kako bi osigurali da su adekvatno edukovani, imaju kapacitete i uspostavljene procedure za brzu reakciju.

Ovi ciljevi postižu se kroz razvoj i provođenje planova zaštite i spašavanja koji uključuju jasne protokole i standardne operativne procedure za zaštitu djece u vanrednim situacijama na lokalnom nivou.
Ono što je novina u projektu je uključivanje rizika od zaraznih bolesti u program, zajedno sa drugim identifikovanim rizicima za područje na kojem živimo kao što su zemljotresi, poplave, klizišta, požari ili ekstremne temperature.