Mission & Values

Home Edukativni materijali

Integrisanje smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u nastavne i vannastavne aktivnosti

Metodologija za izradu plana i zaštite i spašavanja od nesreća i katastrofa i procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini

Minimalni standardi za otpornost vaspitno-obrazovnih ustanova na nesreće i katastrofe

Kako da postupimo ako se dese: ekstremne temperature, odroni i klizišta, poplave, požari, zemljotres.

Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama

Smjernice za zaštitu od požara u školskim ustanovama.

Smjernice za nastavnike za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama – dopuna za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju

Kako da postupim ako se desi...

BUDIMO SVJESNI HAZARDA

PDF Dokumentacija