Održan trening „Smanjenje rizika od prirodnih i nesreća u odgojno/obrazovnim ustanovama kroz izradu Procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta te Planova zaštite i spašavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi“.

Trening je održan za predstavnike osnovnih škola „Travnik“ Travnik i „Nova Bila“ Travnik“.

U okviru projekta „RELOC – Resilience Building in Education and Local Communities, phase 2“ (Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u obrazovanju i u lokalnim zajednicama, faza 2), u periodu od 2. do 3. septembra 2020. godine je održan trening „Smanjenje rizika od prirodnih i nesreća u odgojno/obrazovnim ustanovama kroz izradu Procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta te Planova zaštite i spašavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi“. Trening je  održan za predstavnike osnovnih škola „Travnik“ Travnik i „Nova Bila“ Travnik“  02. septembra  te osnovnih škola „Novi Travnik“ Novi Travnik i „Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik 03. septembra ove godine. 

Na  treningu su predstavnici navedenih škola imali priliku da se upoznaju sa Metodologijom za izradu plana zaštite i spašavanja od nesreća i katastrofa i procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koja je razvijena u saradnji sa i preporučena od strane Ministarstva sigurnosti/bezbjednosti BiH. Trening je omogućio predstavnicima škola da dobiju , znanje i informacije kako i na koji način raditi sveobuhvatno planiranje pripremljenosti na prirodne katastrofe i druge nesreće uzrokovane različitim hazardima, kao i upoznati  se sa različitim alatima i koracima koji su potrebni za poduzimanje participativnog pristupa procjeni rizika, ranjivosti i kapaciteta na nivou škola, što će dalje poslužiti kao osnova za razvoj školskih planova upravljanja katastrofama.

Posebna pažnja je data temi „pandemija COVID – 19“  kao jednoj od trenutno najvećih opasnosti kada je u pitanju epidemija virusa, posebno pred početak školske godine i pripremu za siguran polazak djece u škole uz ispunjavanje svih higijensko – epidemioloških mjera koje su propisane od strane nadležnih institucija.