U Travniku održan trening „Smanjenje rizika od prirodnih i nesreća u odgojno/obrazovnim ustanovama kroz izradu Procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta te Planova zaštite i spašavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama“ za predstavnike škola i predškolskih ustanova sa područja općina Travnik, Novi Travnik i Donji Vakuf.

U okviru projekta „RELOC – Resilience-building in Education and Local Communities, phase 2“ (Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u obrazovanju i u lokalnim zajednicama, faza 2), 2. i 3. Juna 2021. je održan trening „Smanjenje rizika od prirodnih i nesreća u odgojno/obrazovnim ustanovama kroz izradu Procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta te Planova zaštite i spašavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi“ za predstavnike pet osnovnih škola a to su OŠ “Mehurići”, OŠ “Turbe”, Katolički školski centar “Petar Barbarić” Travnik, OŠ “fra Marijan Šunjić” Stojkovići”, “Treća osnovna škola” Oborci te jednom predškolskom ustanovom JU za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište “Travnik” Travnik.

I ove godine Save the Children nastavlja sa uspješnom replikacijom treninga projekta koji za cilj ima unapređenje kapaciteta obrazovnih ustanova u oblasti smanjenja rizika od katastrofa te njihove otpornosti u kriznim situacijama izazvanim prirodnim ili drugim katastrofama.

Na  treningu su predstavnici navedenih ustanova imali priliku da se upoznaju sa Metodologijom za izradu plana zaštite i spašavanja od nesreća i katastrofa i procjene rizika, ranjivosti i kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koja je razvijena u saradnji sa i preporučena od strane Ministarstva sigurnosti/bezbjednosti BiH.

Trening je omogućio predstavnicima škola da dobiju , znanje i informacije kako i na koji način raditi sveobuhvatno planiranje pripremljenosti na prirodne katastrofe i druge nesreće uzrokovane različitim hazardima, kao i upoznati  se sa različitim alatima i koracima koji su potrebni za poduzimanje participativnog pristupa procjeni rizika, ranjivosti i kapaciteta na nivou škola, što će dalje poslužiti kao osnova za razvoj školskih Planova zaštite i spašavanja te upravljanja katastrofama.

Pored novih tema kao što su epidemije/pandemije, učesnici su mogli naučiti nešto i o klimatskim promjenama, koje su najčešće glavni uzročnik katastrofa jedan od najozbiljnijih izazova s kojima se naš svijet suočava danas te na koji način što manje možemo utjecati na njihov nastanak.